doorzoek het gehele Damescompartiment
Damescompartiment online

Mevrouw J. Kloppenburg-Versteegh:
Het leven van de Europeesche vrouw in Indië
Deventer:Charles Dixon, 1913. 135 pag.


Ten geleide
Twee gevaren bedreigden de Europese vrouw in den vreemde: sociaal en lichamelijk ten onder gaan. Handboeken van allerhande soort gaven adviezen hoe dit te voorkomen.
Mevrouw Kloppenburgs handboek is een gestructureerde levensgids die haar lezeres begeleidt vanaf het opstaan tot en met de beste manier om te gaan slapen. Tot slot geeft mevrouw de laatste waarschuwingen, waaruit het onderstaande komt. Na deze regels eindigt het boek abrupt.

Leefregels voor de Europeesche vrouw
Ondanks mijne vele waarschuwingen en raadgevingen, om de Europeesche vrouw haar verblijf in Indië aangenaam en gemakkelijk te maken, is er over haar gezondheid nog veel te zeggen. Wil de Europeesche vrouw naar Indië gaan, zoo diene zij beslist van huis uit gezond te zijn. Eer zij er toe besluite weg te trekken, is het noodzakelijk een ervaren dokter, die lang in Indië werkzaam geweest is, te raadplegen.
Het klimaat is afmattend in de tropen, en op vele strandplaatsen en moerasstreken zeer ongezond. Is het lichaam niet normaal en het gestel niet sterk zoo zal men geen weerstandsvermoegen genoeg hebben, om alle ongemakken aan een verblijf aldaar verbonden te trotseeren. Lichamelijk zal een dokter den persoon kunnen onderzoeken en hem raden ; diens karaktertrekken blijven echter buiten beschouwing en toch moet hierop ten zeerste worden gelet. Hoe dikwijls komt het niet voor, dat men met een sterk en krachtig gestel toch niet in Indië aarden kan.
Men wordt door melancholie verteerd ; de wil verslapt, het geheele wezen word afgestompt ; door een dergelijken toestand wordt ten slotte ook het lichaam aangetast.
Ga niet naar Indië, als er zielsziekten in uw familie zijn, of als men geneigd is tot droefgeestigheid.
Hoe schoon Indië ook moge zijn, het biedt geen gedurige afwisseling aan van klimaat, zooals Europa met zijn vier jaargetijden kan geven.
Menschen die droefgeestig aangelegd zijn, hebben deze veranderingen dringend noodig. In de tropen leeveren de natuurgesteldheden weinig groote verschillen op, wat men zich in Europa niet voorstellen kan.
Men kan het hun vertellen of ze kunnen er veel over gelezen hebben, de werkelijke toestand is niet te begrijpen, eer men hiervan ondervinding heeft opgedaan.
Niet iedereen is geschikt voor het leven in Indië ; behalve een gezond lichaam is het noodig een krachtigen wil te hebben ; deze moet getraind en niet verweekt zijn.
De tropenzon zal verweekte naturen niet koesteren doch integendeel schroeien.
Wil men in Indië gezond blijven, let dan op het volgende:
Maak ruim gebruik van waschwater in alle opzichten.
Behalve de dagelijksche baden, zullen de zitbaden u bij nerveusheid en al te groote hitte dienstig zijn.
Maak hiervan echter geen gebruik tijdens de menstruatie.
Begeef u veel in de open lucht en neem veel gezonde beweging. Zorg steeds voor een goede luchtverversching, zoowel bij dag als bij nacht ; hoed u echter voor tocht ; ook vooral niet in den tocht slapen.
De kleeding zij van lichte stof.
Kleed u luchtig en verschoon u zoo dikwijls ge nat zijt van transpiratie ; overigens moet ge u tweemaal per dag verschoonen, wat betreft uw ondergoed ; verder éénmaal wat het andere aangaat.
Gebruik geen knellende kleedingstukken. Maak geen gebruik van hooge hakken onder uw schoeisel. Zorg vooral voor een geregelden stoelgang.
Wees met eten en drinken matig ; gebruik weinig thee of koffie.
Gebruik zoo min mogelijk alcohol of bier.
Eert geen overdreven heete spijzen, maak geen misbruik van sambal enz.
Zuig de sappen van vezelachtige vruchten uit, liever dan ze op te eten.
Kleed u des avonds iets dikker ; zoo ook in den regentijd.
Ga vroeg slapen en sta vroeg op, Maak geen gebrukk van asperine of hoofdpijnpoeders, ga liever bij u zelf na, wat de oorzaak der hoofdpijn zijn kan, b.v. constipatie, kouvatten, overspanning, onvoldoende werking van lever en nieren, zwakte, onvoldoende krachtig voedsel, verkeerde ligging, verzakking of ontsteking der baarmoeder of ontsteking der eierstokken, ontsteking aan nieren of verlies van eiwit.
Slaap den geheelen nacht niet op één zijde ; een stijve nek veroorzaakt dikwijls ook hoofdpijn.
Slaap nooit op hooge of harde kussens.
Eet geen pedis of sambal, als ge veel last van hoofdpijn hebt.
Laat de zon flink in uw huis schijnen. Weer steeds vliegen en muskieten.
Mijd ook alle stof en muskietennesten, door tapijten en zware overgordijnen uit uw huis te weren. Geen plassen, poelen of stilstaand water op uw erf.
Zorg voor zindelijk drink- en badwater. Kook uw drinkwater.
Lijd een kalm leven ; bedwing zooveel mogelijk uw hartstochten en leef in alle opzichten rein. Maak u niet zonder noodzaak druk.
Wees voorzichtig bij het gebruik maken van een vreemd privaat ; kunt ge er niet op hurken, zoo neem papier mee om er den bril mede te beleggen.
De leelijksten ziekten kan men er door krijgen, wanneer men gebruik maakt van een besmet privaat.
Gewen u langzaam te eten en het voedsel goed te kauwen ; spoel na iederen maaltijd uw mond. Maak geen gebruik van parfums in welken vorm ook.
Gevoelt ge u niet erg goed in uw hoofd, zoodat ge behoefte hebt aan iets verfrisschends en opwekkends, neem dan goede eau de colonge, maar maak daarvan ook geen dagelijks gebruik. Een kleine uitlegging voor het bovenstaande zal niet ondienstig zijn.
Wij hebben tot ons gebruik vijf zintuigen, waarvan de reuk wel een der voornaamste is, omdat hij op onze hersenen influenceert.
Het denkvermogen in ons lichaam is de bron, waaruit onze daden en handelingen voortkomen en mag dus niet beïnvloed worden door een domineerende lucht, die ons bedwelmt.
Door den invloed van parfumerieen worden de zinnen gestreeld, en zullen de waarnemingen en ook invloeden die van buiten af tot ons komen, eenzijdig worden uitgelegd of niet geheel tot ons doordringen.
Waar de zintuigen in Indië door natuurlijke oorzaken veel meer dienst te verrichten hebben, kan het niet nuttig zijn de reukorganen met odeurs te prikkelen.
Hoe zuiverder de lucht, hoe beter het voor ons heele gestel is en hoe betr wij met onze zintuigen kunnen waarnemen.
Ieder mensch heeft b.v. een lijflucht ; van veel beteekenis is het dat door rein houden van het lichaam en het eten van reukeloos voedsel, die lucht niet sterker wordt.
In de tropen moet alles gemeden worden wat tot verslapping onzer zintuigen aanleiding geven kan, daar deze in de kou lang zoo veel niet te lijden hebben als in de warmte.
Verzwak of verknoei uw gezondheid niet door abortus (miskraam) op te wekken.
Menige vrouw heeft het met verlies van gezondheid, ja zelfs met den dood moeten bekoopen. Hoeveel mismaakte ongelukkige kinderen zijn er niet voortgebracht waar het opwekken van miskraam faalde en het kind dus toch ter wereld kwam.
Huldig het neo-malthusianisme niet ; dit heeft bij menige vrouw de zenuwen geheel van streek gebracht en haar gestel ondermijnd.
Raadpleeg hierover liever een conscientieus kundig geneesheer. Woon in Indië in een gezonde buurt en goed huis ; geef liever minder uit aan toiletten, dan ongezond te wonen.

Pag. 130-135